Oferta

Określanie wartości nieruchomości

(prawa własności i innych praw do nieruchomości)

 • nieruchomości lokalowych mieszkalnych
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
 • nieruchomości lokalowych użytkowych 
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości budynkowych
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości leśnych
 • służebności 
 • wycena przedsiębiorstw
 • wycena kamienic

Cele dla jakich określa się wartość nieruchomości

 • kupno, sprzedaż lub zamiana nieruchomości
 • zabezpieczenie kredytów bankowych 
 • ustalenie podatku od spadku lub darowizn
 • ustalenie ceny wejściowej do przetargów
 • ustalenie wartości aportu
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 • oddanie nieruchomości w trwały zarząd
 • aktualizacja opłaty z tytułu trwałego zarządu
 • ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
 • ustalenie opłat adiacenckich
 • ustalenie opłat planistycznych

Inne usługi

 • analiza rynku nieruchomości
 • usługi doradcze w zakresie opłacalności inwestycji w nieruchomości
 • usługi doradcze w sprawcach związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z naliczaniem renty planistycznej, procesami odszkodowawczymi i wywłaszczeniowymi wynikającymi z realizacji inwestycji celu publicznego, budowy dróg, autostrad, itp.
 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora