Dokumenty do wyceny

Czas realizacji usług od 3 do 7 dni przy wycenach typowych.

W przypadku nieposiadania dokumentów Rzeczoznawca Majątkowy samodzielnie pobiera dokumenty w odpowiednich urzędach. Poniżej wymieniono podstawowe dokumenty i informacje potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego.

Wycena nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny

 • numer księgi wieczystej
 • rzut lokalu
 • dodatkowo – rynek wtórny – akt notarialny nabycia nieruchomości , kopia umowy przedwstępnej jeśli lokal jest sprzedawany
 • dodatkowo – rynek pierwotny – wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnej, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie, kopia umowy deweloperskiej (lub przedwstępnejsprzedaży), jeśli została zawarta

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • numer księgi wieczystej, jeśli posiada
 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (dane o uprawnionym i lokalu)

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, bądź decyzja o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)

Wycena nieruchomości zabudowanej (budynek)

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej
 • dokumenty związane z obiektem (dokumentacja projektowa, wypis z rejestru budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy)
 • dodatkowo – rynek pierwotny – pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie, kosztorys, umowy związane z zakupem/sprzedażą nieruchomości
 • dodatkowo – rynek wtórny- umowy związane z zakupem/sprzedażą nieruchomości

Wycena nieruchomości komercyjnych

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • parametry techniczno- użytkowe poszczególnych budynków
  rzuty kondygnacji
 • mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej)
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości
  umowy związane z zakupem/sprzedażą nieruchomości